Læserbrev: En fremragende valgkamp er slut

Vi har været igennem en intens- og fremragende valgkamp. I løbet af valgkampen fik jeg mange gode inputs fra borgere der ønskede forandring i Solrød Kommune.

Upåagtet af resultatet, så vil jeg fortsætte med at arbejde for at forandre Solrød Kommune til det bedre ud fra fire principper:

 • Mere frihed.
 • Højere vækst.
 • Mindre bureaukrati.
 • Lavere skat.

Det er vigtigt at Solrød Kommune udvikles ud fra de fire principper, da det vil være med til at skabe et grundlag for en endnu bedre kommune, hvor borgerne vil få bedre muligheder for at udfolde og udvikle sig.

Jeg vil i forbindelse med valgkampen takke min kæreste, familie og venner for opbakningen.  Ligeledes vil jeg takke vælgerne for tilliden til Liberal Alliance og til mit kandidatur til byrådet.

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

ISO-certificering er en tilståelsessag

Venstre i Solrød ønsker mere vækst i erhvervslivet som findes i kommunen. Det er sympatisk, men jeg mener, at modellen, som Venstre i Solrød ønsker at anvende er fejlagtig og egentlig tjener til formål at rydde op i en kaotisk forvaltning. Venstre i Solrød ønsker at foretage en ISO-certificering af kommunens forretningsprocesser der er målrettet erhvervslivet, hvilket ikke nødvendigvis er en dårlig ide, men det løser ikke spørgsmålet om vækst, og det indikerer i stedet at man i Venstre har observeret et problem med forvaltningerne som skal løses. Det kaldes også for et grundlag for ‘business process reenginering’.

ISO-certificering

Venstre skriver i programmet “Dit og Mit Solrød” på NielsHorup.dk, at man vil ISO-certificere kommunens forretningsprocesser der er vendt mod erhvervsområdet og tekniske processer (se citatet nedenfor). Det kan der være gode grunde til for eksempel, at Venstre i Solrød har fundet frem til, at kvaliteten som leveres ikke er god nok. Det er typisk derfor man ISO-certificere forretningsprocesser er med henblik på at få skabt et benchmark der kan anvendes til at identificere forbedringerne og om forbedringerne har slået igennem, når de er implementeret. Processtyring er ikke en dårlig ting, men hvorfor er den så ikke implementeret tidligere, Venstre i Solrød har haft flest byrådsmedlemmer og et relativt stabilt flertal med sig.

“Venstre vil undersøge muligheden for, at få ISO-certificeret alle erhvervsrettede og tekniske arbejdsprocesser i kommunen til gavn for erhvervslivet og dermed kommunens økonomi.” – Venstre i Solrød, Dit og Mit Solrød (2017).

 

Der må være observeret et problem

Det er som sådan ikke en dårlig ide at foretage en ISO-certificering, men det må igen bero på en observation, som Venstre i Solrød har gjort sig vedrørende den nuværende kvalitet, som kommunen leverer. Hvorfor skulle man ellers påbegynde en ISO-certificering, hvis der er ikke er identificeret et problem? I givet fald vil det være tale om frås med borgernes penge. I tilfælde af Venstre har identificeret et problem med kommunens erhvervsservice og ikke har gjort noget ved det, så må det betragtes som dårlig kontrol med forvaltningerne og i sidste ende dårlig ledelse.

Venstre i Solrød præsenterer ideerne som, at man ønsker at få mere vækst i erhvervslivet, men den kan frembringes på andre måder. Jeg mener, at man bør starte et andet sted end med ISO-certificering, da der er bedre måder at opnå bedre rammer for vækst på.

Proaktiv erhvervsservice

Jeg vil, som kandidat for Liberal Alliance i Solrød, arbejde for at skabe rammerne for højere vækst i erhvervslivet. Jeg vil dog undgå en ISO-certificering, da jeg mener, at problemet beror på nogle andre forudsætninger end et behov for vækst. Jeg vil derfor arbejde for:

 • Hjemtagelse af erhvervsservice fra Greve Kommune.
 • Få Solrød Kommunes erhvervsservice til at opsøge højteknologiske og vækstskabende virksomheder med henblik på at få dem til at flytte til Solrød Kommune.
 • Få udarbejdet en fremtidssikret kommuneplan der tager hensyn til vækst og etablering af de nye virksomheder.

Kilder

 1. Venstre i Solrød. (2017). “Dit og mit Solrød”. URL: http://nielshorup.dk/mit-valgprogram/oekonomi/

’Vi plejer at gøre’

Solrød Kommune er et godt sted at bo. Det er til gengæld også en kommune der skal udvikles, da kommunen ellers vil blive afviklet.

Udvikling eller afvikling

Hidtil har Solrød Kommune haft et Venstre-ledet byråd og sammen med et borgerligt-orienteret byråd, har man opnåede hæderlige resultater, men ikke prangende resultater. Ikke prangende i den forstand, at kommunen har et utroligt stort overskud i kommunekassen og et stort udviklingspotentiale i kommunens administration. Dermed sagt så er der indkrævet for mange penge i kommuneskat og for mange penge i grundskyld. Det vil jeg som kandidat for Liberal Alliance gøre op med. Kommunen er til for borgerne og ikke omvendt, hvilket betyder kommunen ikke skal kræve flere penge ind i skat og afgifter end absolut nødvendigt for at levere en god service til borgerne. Ligeledes har det Venstre-ledet byråd ikke stillet nok krav om løbende optimering af kommunens administration og fulgt op på om optimeringerne har fundet sted.

Tid til forandring

Det mest anvendte udtryk i Solrød Kommunes administration og forvaltninger er ’Vi plejer at gøre’ og årsagen til, at den kultur og attitude har kunnet udvikle sig skyldes, at man i Solrød Kommune har haft det samme parti og samme ledelseskultur de sidste 40 år. Det er desværre også en indikator på en usund organisationskultur og det har ført til, at Solrød Kommune i dag har et stort udviklingspotentiale som skal realiseres. Dette er med henblik på, at Solrød Kommune fortsat vil være et godt sted at bo også i fremtiden.

Jeg vil, som kandidat for Liberal Alliance, kæmpe for et opgør med ’vi plejer at gøre’ kulturen i Solrød Kommunes administration og forvaltninger. En kulturændring af denne størrelse kræver et vågent øje fra byrådet og det kræver at administrationen udfordres af byrådet.

Det er med andre ord tid til forandring.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Kandidat til byrådet for Liberal Alliance i Solrød

Halal-kød?

Jeg fik i dag to spørgsmål fra Brian Mørch, som er byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Solrød, vedrørende mine holdninger til Halal-kød. Spørgsmålene og svarene på spørgsmålene vil Brian bruge i en opsamling, da han var i gang med en rundspørge af de forskellige byrådskandidater.

Spørgsmålene var som følgende:

 1. Hvordan er det lige med halalmad?
 2. Skal kommunale skattekroner bruges på at fremme Islam?:

Efter min mening to relevante spørgsmål, som jeg derfor valgte at besvare. Mine svar kan du læse nedenfor:

Hvordan er det lige med halal-mad?

Jeg er af den holdning, at Solrød Kommune skal arbejde i så stort et omfang det er muligt for fremme den enkelte borgers frihed. Derfor mener jeg, at borgerne, der modtager mad som led af de kommunale services, selv skal have mulighed for at vælge om de ønsker at få serveret halal-kød.

Skal kommunale skattekroner bruges på at fremme Islam?

Jeg mener, at religion er en privatsag, og at den offentlige sektor (stat, region og kommune) ikke skal finansiere religioner eller trossamfund. Dermed sagt, så skal borgere der ønsker at få serveret halal-kød, stadig have mulighed for at vælge dette, hvor Solrød Kommune i givet fald så må finde en leverandør, som kan levere produktet på en forsvarlig måde, såvel som at overholde alle regnskabslovens regler og paragraffer, såvel som anden lovgivning.

Christianshave et eksempel på sund konkurrence

I sommers var ældreminister Thyra Frank forbi plejehjemmet Christianshave som er beliggende i Jersie Strand. En af grundene til at plejehjemmet drives så effektivt og kvaliteten er så høj som den er, skyldes  at der i samme bygning findes et privat plejehjem. Det private plejehjem giver det offentlige plejehjem konkurrence i den forstand, at ledelsen på det offentlige plejehjem kan lade sig inspirere af det private plejehjem, og på det offentlige plejehjem findes der ikke muligheden for at sige “det er ikke muligt med nuværende budget og ressourcer”, når byrådet kan nemt kan sammenligne de to.

Sund konkurrence virker og giver borgerne flere og bedre muligheder, hvilket vil sige mere frihed. Bare vi også kan få det andre steder i kommunen.

Liberal Alliance og jeg vil arbejde for:

 • Flere kommunale opgaver udbydes, så sund konkurrence kan opstå.
 • Bedre opfølgning på udbudte kommunale kontrakter, så borgerne får mere og bedre service.
 • Mere frihed til borgere, forenings- og erhvervslivet i Solrød Kommune.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Kandidat til byrådet for Liberal Alliance i Solrød.

De de fire principper

Jeg har fire principper, som jeg vil arbejde for i Solrød Kommune:

1. Mere frihed. Borgerservice skal kommunikere med borgerne på borgernes præmisser.

2. Mindre bureaukrati. Kommunens ansatte skal bruge mindre tid på unødige registreringer og mere tid på at løse opgaver der skaber værdi for borgerne.

3. Højere vækst. Solrød Kommune skal have en ambitiøs erhvervsstrategi så profitskabende virksomheder findes og slår sig ned i kommunen.

4. Lavere skatter. Lavere skatter til borgere, foreninger og erhvervslivet. Det gavner os alle, at vi kan bruge pengene, som vi ønsker.

95 % af Solrøderne skal være tilfredse med servicen i Solrød Kommune

Jeg mener, at flest mulige borgere i Solrød Kommune skal føle at den service, som de modtager fra kommunen er god, og det er desværre ikke tilfældet i dag. Analyseinstituttet EPSI har foretaget en analyse af borgerne i Solrøds holdning til den service, som Solrød Kommune leverer. Undersøgelsen viste at op mod 30 % af borgerne i Solrød Kommune er utilfredse eller meget utilfredse med den service, som de modtager fra Solrød Kommune. Det er ærgerligt, da Solrød Kommune som helhed har et kæmpe potentiale.

Udvikle og udnytte potentialet

Liberal Alliance har fire principper, som jeg vil arbejde ud fra, så Solrød Kommunes potentiale udvikles og udnyttes:

 • Mere frihed.
 • Højere vækst.
 • Mindre bureaukrati.
 • Lavere skatter.

De fire principper er gensidig forstærkende og de er forklaret i nærmere detaljer nedenfor.

Læs mere

Et flertal i byrådet har stemt for centralisme i folkeskolerne

Jeg deltog som tilskuer på mødet i Solrød Kommunes byråd den 24. april 2017. Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti havde fremsat et forslag om, at give folkeskolerne i Solrød Kommune mulighed for at søge Undervisningsministeriets rammeforsøg for, at gøre skoledagene kortere og bruge ressourcerne på andre undervisningsaktiviteter.

På mødet var jeg vidne til, at  Liberal Alliance blev skudt i skoene, at man ønskede at implementere en folketings-lignende politik. Ligeledes mente flere partier i byrådet (Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Grundejerne og Havdrup-listen), at man skulle give folkeskolereformen tid til at virke og derfor fastholde centralismens stabilitet. Det vil sige man foretrak at sætte systemet foran mennesket, hvilket må siges at stå i kontrast til Venstres partislogan “Frihed til forskellighed” og Socialdemokratiets partislogan “Plads til alle” .

Henrik Boye, medlem af byrådet for Liberal Alliance, gjorde opmærksom på, at det er Liberal Alliances politik at decentralisere og i dette tilfælde give de lokale folkeskoler flere muligheder for at tilrettelægge undervisningen, så rammerne for eleverne vil være bedst mulige.

Liberal Alliance og jeg går ind for, at gøre Solrød Kommunes administration mere effektiv med henblik på at gøre rammerne for borgerne bedst muligt. Det kan kun opnås ved at decentralisere og give muligheder frem for at begrænse. Dermed sagt så vil det give mest værdi for både borgerne og eleverne, at give folkeskolerne muligheden for at søge rammeforsøget og tilpasse undervisningen efter elevernes behov.

Læserbrev: Hvor godt står det til med teknisk forvaltning?

I den senere tid har jeg set, at flere gadelys i og omkring Jersie Strand ikke lyser. Det er uheldigt og det skaber en øget risiko for ulykker samt det skaber utryghed i området. Jeg bruger ofte borgertippen, når jeg er ved at falde i et hul i fortovet, eller når jeg finder en gadelampe der ikke lyser eller blinker sporadisk. Det gør jeg fordi, det skal være bedre at bo i Solrød Kommune.

I den senere tid, når jeg har anmeldt gadebelysning der ikke virker, så får jeg prompte en besked fra kommunen om gadebelysning er udliciteret til SEAS-NVE, hvormed sagen betragtes som løst af administrationen. Udlicitering er sundt og godt for en kommune som Solrød Kommune. Fremgangsmåden giver anledning til fejlagtige oplysninger til borgerne, byrådet og i sidste ende gøre administrationen mere kompleks og unødig. Kompleksitet og bureaukrati er to onder der kun vil gavne de kolde hænder på rådhuset og i administrationen.

Liberal Alliance i Solrød vil have en effektiv administration der understøtter borgernes behov og oplyste beslutninger i kommunalbestyrelsen samt mindre bureaukrati. Teknisk forvaltning må kunne gøre det bedre!

 

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Byrådskandidat for Liberal Alliance i Solrød

Læserbrev: Gør Solrød Kommune til en frikommune

Administrationen i  Solrød Kommune kan gøre det bedre, men desværre bliver kommunerne her til lands bebyrdet med regler, krav om registreringer og en hel del krav om dokumentation (bureaukrati) samt kontrol af bureaukratiet. En måde for administrationen i Solrød Kommune at blive mere effektiv på, vil være ved, at Solrød Kommune ansøger om at blive en frikommune.

Det kræver sådan set kun, at kommunalbestyrelsen stiller krav til administrationen i Solrød Kommune om at ansøge indenrigsministeriet om at få lov til at blive en frikommune, og heldigvis for Solrød Kommune er ansøgningsfristen i november 2017. På den måde kan byråddet og administrationen nå at ”skubbe” de relevante papirer videre.

Administrationen er ikke gratis at få til at fungere. Det tager ressourcer fra andre opgaver, som Solrød Kommune kunne løse. Det vil sige opgaver der er mere relevante for borgerne. Det er for eksempel hjemmepleje, børnepasning, fritidstilbud og lavere skatter.

Liberal Alliance har en klar målsætning om at gøre bureaukratiet mindre, så ressourcerne der bruges på det kan anvendes andre og bedre steder. I Solrød er der, med andre ord, tid til forandring.

 

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Byrådskandidat for Liberal Alliance i Solrød